Hästvälfärd

Föreningen för den Beridna Högvakten och Försvarsmakten ser det som mycket viktigt att hästhållningen på Kavallerikasern håller en hög standard.

Hästbesiktning

Beridna Högvaktens hästar veterinärbesiktigas två gånger om året. Veterinärassistent Eva Öster har löpande uppsikt över hästarnas hälsa .En till två dagar i veckan finns också veterinär Lena Brask på plats och ser till att hästarna mår bra. Hästarnas hovar sköts regelbundet om av hovslagare Mats Holmstedt. Med runt 75 hästar i stallet blir det många hovar att ta hand om. 300 stycken för att vara exakt.

Hästbesiktning. Foto: Hedvig Wilander

Hästvälfärdsrådet

För att främja en god hästhållning och verka för hästarnas välbefinnande på Kavallerikasern har Beridna Högvakten tillsammans med Försvarsmakten och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) bildat Hästvälfärdsrådet. Här ingår även representanter från Svenska Ridsportförbundet, Ridskolan Strömsholm, Hovstallet och Polisrytteriet.

Eftersom vårt hästbestånd är ovanligt homogent vad gäller ras, storlek och kön lämpar de sig särskilt bra för forskningsprojekt. 

Här kan du läsa om två av de forskningsprojekt som genomförts under ledning av disputerade veterinären Marie Rhodin.

Marie Rhodin under arbetet

Rörelseasymmetrier i ridhästpopulationen – biologisk variation eller hälta?

Flera vetenskapliga studier visar att rörelseasymmetrier är vanliga hos hästar i träning som uppfattas vara ohalta av sina ägare. Därför har vi med hjälp av ett sensorbaserat rörelseanalyssystem mätt hur vanliga och hur stora asymmetrier är hos 222 svenska ridhästar i träning som uppfattas som friska. Stiftelsen Hästforskning och Formas har finansierat studierna.

Rörelseasymmetrier studerades med hjälp av sensorbaserad objektiv rörelseanalys på rakt spår och volt i trav. Av dessa 222 hästar visade 161 (73%) hästar asymmetriska huvud- och korsrörelser på rakt spår. Bakbensasymmetrier var vanligast (63%). Dressyrhästarna (65 stycken) visade mer belastningsasymmetrier på bakbenen jämfört med hopphästarna (33 stycken).

För att undersöka om asymmetrierna berodde på en akut, inflammatorisk smärta mättes ytterligare 89 hästar. Av dessa rörde sig 59 asymmetriskt. De behandlades därför med antiinflammatorisk medicin i fyra dagar och placebo i fyra dagar. Rörelsemönstret registrerades sedan med objektiv rörelseanalys före och efter varje behandlingstillfälle. På gruppnivå hade medicinen ingen signifikant effekt på hästarnas totala rörelseasymmetri. Antingen är rörelseasymmetrierna vi ser hos hästar: inte smärtutlösta, utlösta av akut smärta utan inflammatoriskt inslag eller utlösta av kronisk smärta där antiinflammatorisk behandling inte har effekt. Vi undrar också om skador ger upphov till asymmetrier eller om naturliga asymmetrier kan ge upphov till skador på längre sikt?

Våra frågor pockar därför på fortsatta studier om hur asymmetrierna ser ut över tid samt studera ryttarens inverkan och påverkan av olika typer av träning och ridbaneunderlag.

Utvärdering av hästars rörelsemönster vid longering

Longering är ett viktigt moment i samband med hältutredning. Men det böjda spåret ändrar belastningsförhållandena på extremiteterna. Om hästen har en dubbelsidig hälta kan den röra sig symmetriskt på rakt spår men asymmetriskt på volt. Vid longering påverkas symmetrin även hos ohalta hästar s.k. ”voltasymmetri.” Tack vare Stiftelsen Hästforskning har vi kunnat studera longering närmare.

Rörelsemönstret hos 94 friska ridhästar som longerades studerades med hjälp av objektiv rörelseanalys. Vi lät även 94 veterinärer bedöma 60 filmer med halta och ohalta hästar som longerades. Till slut, tittade vi på normalvariation av asymmetrier i trav hos 53 ridhästar.

Vi fann att hos många friska hästar som longeras blir huvud- och bäckenrörelsen naturligt asymmetrisk, vilket skulle klassats som hälta på rakt spår. Den tydligaste asymmetrin som uppstår vid longering är den som liknar hälta på inre bakbenet. Kompensatoriska hältmekanismer förekommer även vid longering. Det innebär att en bakbenshälta kan ge upphov till en tydlig nickrörelse med huvudet, vilket lätt kan misstas för en frambenshälta.

När de 86 erfarna veterinärer bedömde filmerna var överensstämmelsenmellanderas hältbedömning endastacceptabel. Ökad kunskap om rörelsemönster på volt kan förhoppningsvis ge bättre och säkrare diagnostik.

Ett mycket stort antal av de ridhästar som undersöktes – som ansågs ohalta av sina ägare – uppvisade asymmetrier i samma storleksordning som hästar som utreds på klinik för hälta. Vi vet inte i vilken omfattning de är smärtutlösta. Därför krävs mer forskning: det kan vara ett djurskyddsproblem om hästar tränas när de har ont. Det är även ett stort problem om ”friska” hästar behandlas i onödan.

När du handlar i vår webbutik stöder du Beridna Högvaktens verksamhet.

Ditt medlemskap är värdefullt för att vi ska kunna ha kvar hästarna vid beridna vaktparader och korteger.

Den beridna vaktparaden är en gammal svensk tradition som har blivit populär i modern tid.