Skånes kavalleri - en svunnen epok

´"Old soldiers never die - they just fade away"

Detta engelska konstaterande är användbart i många sammanhang och kan även beskriva det som hänt med våra skånska ryttarförband. Liksom med alla ryttarna och deras en gång så färgstarka chefer. Så är det med regementena som en gång var en oskiljaktig del av landskapet Skåne och som likt dagens soldater varit med och format Sveriges historia.

Text: Överstelöjtnant Jan Andersson

Det första skånska regementet

Efter freden i Roskilde 1658 förelåg ett stort behov att kunna kontrollera befolkningen i den nya provinsen. Kungen uppdrog den 21 maj 1658 åt generalguvernören att:” utan anståndh eller dröjsmål oppretta ett ordinarie Cavallerie uti Christian stadz lehn om 12 Compagnier ryttare, hwarthera a Etthundrade tiugufemb gemehne förutan Officerarne.”

Regementets förste chef blev Erik Leijonhufwud och regementet såg inledningsvis utländska värvade ryttare i sina led. Man kallades Skånska Ryttarne och var upphovet till Skånska husarregementet – K5. Ett misslyckat fälttåg i norra Tyskland i juni 1675, ledde till en reträtt av de svenska förbanden från Fehrbellin, nordväst Berlin, till svenska Pommern.

Återtåget basunerades ut som ett fullständigt nederlag och ledde till att Danmark, som ständigt väntat på ett tillfälle då Sverige blev svagt, nu avgav sin krigsförklaring.

Det andra skånska regementet

Sedan den stolta svenska flottan jagats på flykten utanför Ystad och amiralskeppet Kronan sprängts vid Ölands södra udde kunde landstigning väntas närhelst danskarna behagade.

I Sverige gjordes nu allt för att öka armèns och då främst kavalleriets numerär. I Småland lyckades man samla ”Gamble och avdankade” ryttare från Karl X Gustavs dagar till tjänstgöring. Med löfte om skattefrihet och tillstånd att plundra danska trossen skrevs den 1 juli 1676 kontrakt med fyra skvadroner. De kallades Ramsvärds regemente till häst efter sin förste chef och utgör grunden för det som blev Skånska dragonregementet – K6.

Skånska kriget 1676 - 1679

Den 29 juli 1676 landsteg danska armén på Råå (vallar), strax söder om Helsingborg. Snart hade hela Skåne, utom Malmö, intagits. Efter att ha mönstrat sin armé vid Hamneda i slutet av oktober tågade den unge Karl XI in i Skåne. Våldsamma slag kom att utkämpas utanför Lund 4 december 1676 respektive Landskrona 14 juli 1677. Dessa följdes av belägringen av Kristianstad som kapitulerade först sedan alla hästar, hundar och råttor blivit uppätna.

Freden slöts i Fotainebleau 1679 och Ludwig XIV dikterade villkoren. En separatfred genomfördes i Lund med samma villkor.

Skånekavalleriet under Karl XII

Karl XI efterträddes 1697 av sin unge son, Karl XII. På nytt såg grannländerna en chans att erövra delar av Sveriges landområden. Det Nordiska kriget startade år 1700 med krigsförklaringar av Danmark, Sachsen/Polen och Ryssland. Kriget tog slut först sedan Karl XII stupat vid Fredrikshald den 30 november 1718. Under sex år följde de skånska kavalleriregementena sin kung i Polen.

Efter freden i Altranstädt 1706 reorganiserades de för att sedan fortsätta österut mot tsar Peters enorma rike. Det ryska fälttåget 1708-09 såg inte bara svårigheter i motståndaren utan också i den tillämpade ”brända jordens taktik”.

Till detta kom en extremt kall vinter. Folk och hästar led oerhört i kylan. Vid Poltava kom så det förkrossande nederlaget. Det följdes av kapitulationen vid Perevolotjna i juni 1709. Båda de skånska kavalleriregementena fördes in i en fångenskap varifrån endast några få ryttare skulle återvända.

Fortsatt krig, men på hemmaplan

Efter förlusten i Poltava såg Danmark åter en chans att återta de förlorade Skånelanden. Krigsförklaringen kom 1709 och när landstigningen skedde den 1 november på Råå, kunde generalen Stenbock på avstånd följa det hela. Ett av hans tre beridna förband var det Skånska tre- och femmänningsregementet. Med danskarna härjande i Skåne gjorde man allt i Sverige för att möta fienden.

Sista januari 1710 startade Stenbock från arméns samlingsplats i Växjö. Med skicklighet och tur manövrerade han sina förband så, att den danska styrkan i slutet av februari åter stod utanför Helsingborg .

Slaget vid Helsingborg  februari 1710

Danmark hade väl förberett sig inför fälttåget, men mötte en snillrik och erfaren fältherre. Efter tre timmars strid var allt över och den svenska segern total. Inträngda bakom den lilla stadens raserade murar försökte 10 000 man, varav 2 500 sårade, ta sig med småbåtar till hemlandet.

1700-talet. Det tredje regementet

Sverige drogs i mitten på 1700-talet in i ett krig mot Preussen. Tidigt stod det klart att tiden galopperat ifrån det tunga skånska kavalleriet. Man mötte ett preussiskt kavalleri som uppträdde i små, lättmanövrerade enheter och som opererade djupt inne bakom fronten. Ett sådant kavalleri måste mötas på lika villkor.

Krigsstyrelsen ingick därför avtal med kaptenen, greve Fredrik Ulrik Putbus att på Rügen uppsätta en husarkår om 200 ryttare. Denna kår utgör grunden till det regemente som kom att kallas Kronprinsens husarregemente – K7.

1900-talet. Ett sammanslaget regemente

Med försvarsbeslutet 1925 raserades det skånska kavalleriet. Av 25 skvadroner blev det 5 kvar. Det nya förbandet skulle heta Skånska kavalleriregementet - K2.

Traditionerna - vard tog de vägen?

Mycket kort kan konstateras att man inte kom överens. Allt som hörde till Kronprinsarnas samlingar skänktes till Malmö museum. Det som hörde Dragonerna till och ansågs bevarandevärt skänktes till Charlotta Berlins museum, resten auktionerades ut. Kvar blev bara standaren och de överlämnades i all enkelhet till K2.

Tiden sprang ifrån K2. Det blev allt svårare att motivera ett kavalleri i Skåne. Kulsprutor och flyg var irriterande motmedel. När så Andra Världskriget bröt ut och motoriseringen blev allmän blev det än svårare. K2 blev 1942 Skånska pansarregementet - P2, och ombeväpnades från hästar till pansarbilar och slutligen till stridsvagnar.

Efter den tyska ockupationen av Danmark flyttades P2 till Hässleholm med skjutfält på skånska ostkusten, på Ravlunda. Tradtionerna från kavalleriet och de tre standaren följde med i flytten.

En ny tid

Flera olika omorganisationer genomfördes under de sista årtiondena på 1900-talet och år 2000 hade man nått ”vägs ände”. Skånska dragonregementet – P2, traditionsbevarare för det en gång så stolta Skånska Kavalleriet, lades ner den sista juni.

Glädjande är att Södra skånska regemente tagit ansvar för att bevara det skånska kavalleriets traditioner. Som ett bevis på detta paraderar Dragonernas standar med alla sina segernamn vid sidan om regementets nya fana. Regementschefen bär i högtidliga sammanhang husarernas Hederskartusch.

Anregementenas första chefer blickar ner på de unga officerarna som när de upptages i gemenskapen får dricka ”knagg”. I officerskårens förvaltning ingår också de två silverpukor som hertig Carl skänkte 1773.

Framtiden

K2 Stiftelsen har på alla sätt försökt göra samlingarna tillgängliga. På Tomarps Kungsgård, det gamla överstebostället strax norr om Kvidinge, hänger porträtten av alla de husarchefer som en gång bebott borgen. Här finns det gamla biblioteket och en del av deras gamla möbler, priser och annat.

I dagarna har man fattat beslut om att avveckla de statliga fastigheter som inte har ett samlat historiskt värde. Tomarps Kungsgård är en av de byggnader Staten vill bli av med. När så sker kommer de gamla regementscheferna att flytta ut med alla sina tillhörigheter. De kommer att packas ner och gömmas undan, och där kommer de att ligga och blekna ännu litet till – men, they won ́t die – they just fade away. . .

Publicerades 2013-01-29 12:04
Klicka här för
datum och marschvägar

Program

3 aug Beriden vaktparad Läs mer
5 aug Beriden vaktparad Läs mer
7 aug Beriden vaktparad Läs mer
10 aug Beriden vaktparad Läs mer
12 aug Beriden vaktparad Läs mer

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!