Strategidokument 2015 - 2017

Värderingar och strategier för Föreningen för den Beridna Högvakten perioden 2015–2017

Värderingar och strategier för perioden 2015–2017

Syftet med detta dokument är att beskriva värderingar och strategier som grund för beslut om inriktningen av Föreningens verksamhet under perioden 2015–2017.

Det handlar i grunden om att i samverkan med Försvarsmakten vidmakthålla och utveckla en god organisationskultur som lägger grunden för en väl genomtänkt uppläggning av verksamheten, så att de mål som Föreningen arbetar mot uppnås.

Samarbetet mellan Försvarsmakten och Föreningen/Stiftelsen regleras i ett avtal, som under 2014 omförhandlades.

Riktlinjer för verksamheten 2015–2017 antogs av styrelsen i december 2014.

En ideell förening

Föreningen för den Beridna Högvakten är en ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla.

Det finns i Sverige ingen särskild lag som reglerar ideella föreningar. Ideella föreningar drivs enligt den allmänna lagstiftning, god föreningssed och föreningspraxis och föreningens stadgar.

Föreningen har ett 90-konto, som regleras av särskilda bestämmelser som utfärdats av Svensk Insamlingskontroll som också övervakar att föreningar som har 90-konto följer dessa regler.

Föreningen håller sig till stadgarna och Stiftelsen för Insamlingskontrolls krav samt de värderingar som ska prägla det arbete som bedrivs genom föreningen och som framgår av detta dokument.

Principer till grund för en ideell förening

För en ideell förening finns det vissa grundläggande principer för demokratisk förvaltning som majoritetsprincipen och likhetsprincipen, men också ett antal andra principer som grund för en civil, ideell organisation av folkrörelsekaraktär, som det framgår av stadgarna att föreningen ska vara.

Principerna för en ideell förening av folkrörelsekaraktär handlar om främjande av ändamålet, styrning, öppenhet, beslutsfattande, likabehandling och synen på vinst.

Principen om främjande av ändamålet

Föreningen har ett tydligt ändamål, som framgår av stadgarna – ”att ideellt och ekonomiskt stödja bevarandet av den beridna högvakten i Stockholm med den beridna musikkåren.”

”För detta ändamål ska föreningen verka i första hand genom att insamla medel för att bibehålla och förnya det hästmaterial som erfordras för den beridna högvakten och i andra hand för bevarande av den beridna högvakten genom att sprida kännedom om dess betydelse såsom en unik företeelse ur kulturell och turistbefrämjande synpunkt.”

Föreningen i samverkan med stiftelsen kan även genom indirekta åtgärder främja ändamålet så som det kommer till uttryck i stadgarna. Detta gäller på områden, där föreningen kan komplettera de insatser som Försvarsmakten/Livgardet gör, i syfte att förbättra kvalitén på den beridna garnisonstjänsten. Mot bakgrund av avtalet mellan stiftelsen och Försvarsmakten/Livgardet med där angivna roller och uppgifter och denna promemoria utarbetas årsvis verksamhetsplaner i samverkan med Försvarsmakten.

Principen om styrning

Föreningen styrs – med beaktande av avtalet mellan Försvarsmakten och Stiftelsen – av föreningsstämman, styrelsen och kanslichefen/kansliet enligt av stämman och styrelsen fattade beslut. Enskild medlem äger inte rätt att styra föreningen på annat sätt än som deltagare i stämman. Det är dock viktigt att enskilda medlemmar ges möjlighet att komma till tals i föreningens media och vid möten. Se mera om detta längre fram.

Principen om öppenhet med villkoret att dela ändamålsparagrafen

Föreningen är öppen för alla. Utgångspunkten för medlemskap är dock att medlem delar föreningens ändamål så som det framgår av stadgarna. Rekryteringen av medlemmar ska inte ske på ett sådant sätt att personer erbjuds att gå med i föreningen på grund av enskilda nyttigheter som rabatt på försäkringar eller andra produkter och tjänster som föreningen erbjuder medlemmarna. Ger en medlem bort ett medlemskap i gåva bör medlemmen vara införstådd med att mottagaren verkligen ställer upp bakom föreningens ändamål. Föreningen ska inte heller verka för något annat än vad som framgår av ändamålsparagrafen och tolkningen av den enligt ovan. Samverkan med andra organisationer ska bygga på den principen.

Medlemmar ska ha insyn i verksamheten, som ska vara transparent. Medlem som så önskar ska kunna ta del av protokoll och andra handlingar. De diskussioner som förs i styrelsen är dock förbehållit styrelsen och inga andra.

Majoritetsprincipen

De demokratiska spelreglerna framgår av stadgarna, där majoritetsprincipen är fastställd.

Likhetsprincipen

När det gäller den viktiga likhetsprincipen får ett beslut inte fattas av varken stämman, styrelsen eller kansliet som medför en otillbörlig fördel för en medlem till nackdel för andra medlemmar. Praktiskt är det viktigt att kansliet inte avviker från den principen när det gäller exempelvis fördelning av platser vid resor och andra evenemang.

Principen att inte vara vinstdrivande

Syftet med en ideell förening är inte att vara vinstdrivande. Även i vårt fall gäller detta. Det är dessutom ett uttalat krav från Svensk Insamlingskontroll, som stadgar att huvuddelen av kostnaderna ska ha bärighet på själva verksamheten.

Ett minimikrav är att ekonomin är i balans. Överskott i verksamheten är dock motiverat om det bidrar till att uppnå ändamålet. Föreningen har betydande åtaganden och bör därför vara välkonsoliderad. Föreningens intäkter består endast till liten del av försäljning av varor. De överskott som skapas beror på avkastningen av kapitalet, donationer och gåvor, som varierar år från år, och att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt. Medlemsavgifterna täcker endast del av föreningens kostnader. Som framgår nedan är en strategi att hålla en låg avgift i syfte att få en så stor uppslutning som möjligt bakom föreningens ändamål. Det ställer ytterligare krav på att föreningen är välkonsoliderad.

Värderingar

Det är viktigt att föreningen bygger sin organisation och verksamhet även på värderingar, som tillsammans med principerna skapar en framgångsrik organisationskultur.

Tradition och förnyelse

Föreningens ändamål är ”att ideellt och ekonomiskt stödja bevarandet av den beridna högvakten i Stockholm med den beridna musikkåren.” Det handlar om att agera så att traditionen med beriden garnisonstjänst bevaras och att bidra till att främja verksamheten, så att den utvecklas kvalitativt. Det handlar med andra ord om såväl tradition som förnyelse.

Hästen i centrum – god hästhållning

Föreningens fokus ligger främst på att köpa in och utbilda hästar, som sedan disponeras av Försvarsmakten. Föreningen svarar dessutom för 60% av driftkostnaderna för hästhållningen för den beridna garnisonstjänsten exklusive personal och byggnader på Livgardets Kavallerikasern. En primär uppgift är därför att hantera hästar i egen regi utifrån kravet på en hästhållning som ligger i framkant och dessutom verka för att kunskapen på hästhållningsområdet utvecklas genom att bidrar till att ta vara på beprövad erfarenhet och medverkar till att ny kunskap utvecklas på detta område.

Glädje, engagemang, lust och delaktighet

Föreningens uppgift handlar i grunden om att sprida glädje genom beridna parader, men också genom olika evenemang. Glädje, engagemang och lust ska också prägla arbetet i föreningen, då det är en viktig drivkraft för att på frivillig grund engagera medlemmar i verksamheten.

Arbetet i föreningen ska präglas av att alla som har möjlighet och som vill ska kunna framföra synpunkter som berör ändamålet och verksamheten. Olika åsikter ska i demokratisk ordning brytas mot varandra. Innan beslut fattas ska andras uppfattningar inhämtas i så stor utsträckning som är praktiskt möjligt. Arbetet ska också präglas av respekt för andras uppfattningar. Det gäller i kansliet såväl som i styrelsen.

Kunskapsinhämtande

En lärande och kunskapsinhämtande organisation har bättre förutsättningar att fatta bra beslut. Beslut ska därför fattas på väl grundade kunskaper. Detta får dock inte leda till beslutsångest, det vill säga att besluten skjuts på framtiden på grund av att kraven på kunskaper är för högt ställda. Föreningen ska vara beslutskraftig och bygga sina beslut på kunskaper om interna och externa förhållanden genom en god beredning av besluten. Benchmarking är en viktig metod.

Att ligga i framkant och vara proaktiv

Föreningen ska ligga i framkant i den meningen att den ska anpassa sin verksamhet efter hand som interna och externa förhållanden förändras. Föreningen ska också på sina verksamhetsområden bidra till att främja utvecklingen. För detta krävs en god omvärldsbevakning. Utgångspunkten är att sträva efter att utifrån goda kunskaper om interna och externa förhållanden vara proaktiv, inte reaktiv.

Samverkan med tydliga roller

En förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas så att den beridna garnisonstjänsten kan bevaras och utvecklas är ett väl fungerande samarbete med främst Försvarsmakten, men också med andra som har betydelse för verksamheten. En förutsättning för ett väl fungerande samarbete är att föreningen agerar utifrån sitt ändamål och sin roll och respekterar andras uppgifter och roller. Den utgångspunkten ligger till grund för såväl det nuvarande som det föreslagna avtalet mellan stiftelsen och Försvarsmakten.

God hushållning och ordning och reda ska vara ett adelsmärke

En god ekonomi är en förutsättning för att föreningen ska kunna ta sin roll och även medverka till ett för ändamålet – direkt och indirekt – positivt sätt. Att bidra till en positiv utveckling, så att verksamheten ligger på framkant, kräver att föreningen har en god ekonomi. Den nuvarande inriktningen att successivt öka kapitalet bör fortgå så länge som medlemsavgifterna kan hållas låga samtidigt som en väl anpassad verksamhet bedrivs för att uppnå målen.

För en ideell förening av folkrörelsekaraktär är det särskilt viktigt att hushålla med de ekonomiska medel som föreningen disponerar. Det gäller allt från ersättningar till enskilda personer som inköp och representation.

En systematisering av handlingar är central för ökad effektivitet. På det området finns mera att göra under de närmaste åren. Internetlösningar bör i första hand väljas. Samtidigt ska beaktas att 20% av medlemmarna inte har tillgång till internet och därför bör få samma service som andra. Likabehandlingsprincipen viktig även i detta avseende.

Mål

Val av strategier är en funktion av de mål som föreningen ska uppnå.

Hästar

Mot bakgrund av avtalet mellan Försvarsmakten och stiftelsen, strävan att hästarna ska vara på Kavallerikasern så länge de är lämpliga för den statsceremoniella verksamheten (18 års ålder är en riktpunkt) samt nuvarande åldersfördelning och kvalité på hästarna bör 4–6 hästar av högre kvalité (se mera längre fram) inköpas 2015 respektive 2016 och 6 stycken 2017. Förutsättningen är att hästar i tidigare åldrar håller måttet.

Medlemmar

Målet är att uppnå 24000 medlemmar, det vill säga en nettoökning med cirka 350 medlemmar per år fram till utgången av 2017. Det är viktigt att föreningen kan växa år från år. Det ger en kraftig signal till omvärlden om att intresset för att bevara och utveckla den beridna statsceremoniella tjänsten är stabilt och ökande.

Detta kräver att uppskattningsvis 2000 nya medlemmar rekryteras varje år. Det nya medlemsregistret ger oss på sikt möjlighet att bättre bedöma detta, då vi i det gamla inte har möjlighet att se hur många som årligen lämnar föreningen.

Rekryteringen av nya medlemmar ska bedrivas på ett sådant sätt att alla som vill i hela landet ges möjlighet att bli medlemmar.

Sponsorer

Målet är sedan början av 2000-talet att knyta 20 välrenommerade sponsorer till föreningen. I praktiken varierar antalet mellan 18–20.

Sponsorerna har en annan ställning än medlemmarna i folkrörelsen Beridna Högvakten. Det förhållandet framgår av uttrycket: ”Tillsammans med 22000 medlemmar gör vi detta

möjligt”. Först kommer medlemmarna, sedan sponsorerna.

Genom ett fördjupat samarbete med företag skapas – vid

sidan av att det ger ett ekonomiskt tillskott till verksamheten – också bättre möjligheter att marknadsföra föreningens verksamhet och att rekrytera nya medlemmar.

Kapital

Med en kapitalavkastning på 3,5% per år bör kapitalet vid utgången av 2017 uppgå till 70 mkr. Vid en kapitalavkastning på i genomsnitt 7% per år uppgår kapitalet vid samma tid till 80 mkr. Utvecklingen av kapitalet är även beroende av föreningens intäkter från medlemsavgifter, sponsorer, donationer med mera och kostnadsutvecklingen.

Hur stort kapital som föreningen behöver beror på nivån på medlemsavgiften, andra intäkter och verksamheter som föreningen bedriver. Om målsättningen är att nå fler medlemmar i enlighet med målet ovan bör avgiften inte förändras.

Målet för kapitalet bör – med den storlek som kapitalet för närvarande har – vara underordnat ändamålet och målet för medlemsantalet. Om det finns särskilda motiv ska del av kapitalet kunna användas för att finansiera verksamheter som främjar ändamålet med föreningen. 

Strategier

Inköp av hästar bör ske tidigare

Huvuddelen av hästarna köps idag vid fyra års ålder. Ska målet för inköp och utbildning av hästarna uppnås bör fler hästar köpas in redan vid tre års ålder, strax efter treårstesterna, och då inackorderas fram tills utbildningen inleds på Ridskolan Strömsholm året därpå. Alternativa lösningar bör även prövas.

Huvudspåret är således att fortfarande köpa 4-åringar med möjlighet att komplettera med 3-åringar av kvalitetsskäl.

Bättre hästar som även ska kunna delta i tävlingsverksamhet

Genom övergången till anställning av soldater kommer intresset för att tävla med hästarna att öka, såväl på som utanför Kavallerikasern. Detta innebär sannolikt att Försvarsmakten/Livgardet kommer att ställa ökade krav på de hästar som köps, så att de ska kunna hävda sig i tävlingssammanhang. Utgångspunkten för köp av hästar som med framgång ska kunna delta i tävlingsverksamhet är den tävlingspolicy som Försvarsmakten/Livgardet fastställt. Fördelningen mellan hästar lämpliga för hoppning, dressyr och fälttävlan diskuteras med Försvarsmakten/Livgardet. Även hästar som inköps mot bakgrund av kraven att kunna användas för tävling gäller att de ska kunna delta i den statsceremoniella verksamheten, där nationaldagskortegen är gränssättande för antalet hästar som behövs.

Strategin att köpa färdiga tävlingshästar har i ett fall prövats i samverkan med en sponsor. Den hästen har efter kort tid blivit oanvändbar för tävlingsverksamhet, vilket inte är en positiv utveckling, för varken föreningen eller den sponsor som finansierat hästen. Huvudprincipen bör därför vara att köpa in yngre hästar av sådan kvalitet att de efter utbildning och träning ges möjlighet att delta även i tävlingsverksamhet.

Kravet att köpa hästar som lämpar sig för tävlingsverksamhet finns inte uttryckligen nämnt i ändamålsparagrafen, men får ses som viktigt för att främja den beridna garnisonstjänsten.

Principer för inköp av hästar som även ska tävlas bör regleras i avtalet mellan FM och Stiftelsen. Hästar som tävlas försäkras av Stiftelsen, men kostnaderna svarar FM för. Ändrade krav vid inköp av hästarna innebär att kostnaderna ökar.

En god hästhållning allt viktigare – även att delta i forskningsprojekt

Intresset för omsorgen av våra husdjur ökar i samhället. Det är viktigt att hästhållningen är mycket god för de hästar Stiftelsen har direkt ansvar för. Stiftelsen ska även verka för att de hästar som FM disponerar och de hästar som är utackorderade har en god omvårdnad. Föreningen bör även medverka till att utveckla kunskapen på detta område. Det bör främst ske i ett nära samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Ridskolan Strömsholm och Försvarsmakten/Livgardet. Det så kallade Hästvälfärdsrådet är nyckeln för detta.

Det ligger även i föreningens intresse att medverka i forskningsprojekt som leder till en bättre hästhållning. Ett avtal som ger SLU möjlighet att disponera hästarna för forskningsprojekt har ingåtts på grund av önskemålet att kunna skapa ett närmare samarbete med SLU, som i sin tur leder till att hästhållningen av våra hästar ligger på framkant.

Utveckling av ridkonsten – clinics och annat

En avgörande förutsättning för en god hästvälfärd är goda ridkunskaper hos anställda. Att medverka till att även utveckla ridkonsten som ett led i föreningens verksamhet är ett sätt att både förbättra hästhållningen och öka intresset för föreningen. Ju längre bort vi kommer från Stockholm, ju mindre är attraktionen att stödja beridna parader. Å andra sidan attraheras många fler ute i landet om föreningen står för en god hästhållning och ridkunskap och sprider information i sina media på dessa områden. Även att ordna clinics med attraktiva personligheter inom ridkonsten kan vara rekryteringsfrämjande.

Stöd till anställda

Som framgått tidigare är en viktig strategi att rekrytera hästar som passar de intressen som befäl och soldater har när det gäller tävling. Föreningen kan även medverka till att främja intresset bland befäl och soldater genom att ge stöd till utrustning, utbildning och annat som ligger utanför Försvarsmaktens/Livgardets uppdrag. Utvecklingen på detta område bör diskuteras närmare med Försvarsmakten/Livgardet efter det att det nya avtalet mellan Försvarsmakten och stiftelsen trätt i kraft.

Det ligger också i föreningens intresse att stödja utvecklingen av Livgardets Dragonmusikkår, men omfattningen av detta stöd bör även det diskuteras med Försvarsmakten/Livgardet.

Närheten mellan medlemmar och verksamheten bör ökas

En viktig strategi är att förlägga fler evenemang till Kavallerikasern med sina nya stallar och sitt nya ridhus. Detta förutsätter att Försvarsmakten/Livgardet ger föreningen möjlighet att disponera Kavallerikasern för evenemang, som ofta sker i samverkan med Försvarsmakten/Livgardet.

En annan strategi är att i så stor utsträckning som möjligt (gränssättande är bland annat Livgardets möjligheter att medverka) visa verksamheten i olika delar av landet. Särskilt landets sydliga och västra delar med stor befolkning bör prioriteras

under perioden.

Samverkan med Hovstallet, Polisen och Svenska Blå Stjärnan

Under hand har samarbetet på flera områden utvecklats med Hovstallet och Polisen, som medverkar i beridna parader, och med Svenska Blå Stjärnan, som bidrar genom att motionera hästarna och delta i marknadsföringen av föreningens verksamhet.

För föreningens del är det positivt om Hovstallet. Polisen och Svenska Blå Stjärnan i ökad utsträckning kan medverka vid evenemang som ordnas av föreningen. Föreningen bör därför utveckla samarbetet med Hovstallet, Polisen och Svenska Blå Stjärnan.

Beridna vaktparader och andra beridna parader är en angelägenhet för hela Sverige

Den beridna garnisonstjänsten med parader som är en del av statsceremonielet är en angelägenhet för hela Sverige. Föreningen bör därför även på andra sätt än besök verka för att intresset för verksamheten ökar i hela Sverige.

Ökade insatser bör göras i södra och västra Sverige

Föreningen har en relativt låg anslutning i södra och västra Sverige, där en stor del av befolkningen bor. Föreningens närvaro i dessa delar av landet bör stärkas.

Målgrupper – personer med intresse för kultur, traditioner och hästar

Föreningen rekryterar främst medlemmar ur målgrupper med intresse för kultur, traditioner och hästar. I rekryteringsarbetet bör verksamheter utvecklas som attraherar dessa grupper med ofta skilda intressen.

En växande andel nya medlemmar är kvinnor med hästintresse. Verksamheter ska utvecklas som i ökad utsträckning attraherar denna grupp. Det kan handla om att sprida kunskap kring ridkonsten.

Medlemmar är bäst på att rekrytera medlemmar

Den viktigaste metoden i rekryteringsarbetet är att verka för att medlemmar rekryterar nya medlemmar. Det bör vara den väg som i första hand prioriteras även framöver.

Nyrekrytering av yngre medlemmar

De medborgare som blivit myndiga och för första gången får rösta i valet 2014 är den så kallade ”Internetgenerationen”. När de föddes fanns redan Internet, mobiltelefoni med mera och de är uppvuxna med och i den elektroniska världen som sin naturliga hemvist. De har inte heller omfattats av allmän värnplikt. Denna generation har generellt sett inte samma förankring i föreningens verksamhet som tidigare generationer.

En viktig del i föreningens framtida arbete är därför att nå ut till de nya generationerna, informera, ”utbilda” och attrahera dem till föreningen och skapa den interaktivitet och det informationsflöde som denna grupp efterfrågar.

Medlemsaktiviteter av hög kvalitet

Nöjda medlemmar är en förutsättning för fler medlemmar. Nöjda medlemmar är ofta ett resultat av väl organiserade evenemang av hög kvalitet.

Det är med de resurser som föreningen disponerar därför bättre att föreningen bedriver färre aktiviteter med hög kvalitet än fler aktiviteter med lägre eller icke acceptabel kvalitet. Inriktningen bör vara att de aktiviteter som erbjuds medlemmarna håller en så hög kvalitet att intresset för att stödja och främja föreningen genom att bland annat rekrytera nya medlemmar ökar. Detta är A och O för en förening med små kansliresurser och avsaknad av lokalavdelningar.

All verksamhet ska vara transparent

För att utveckla förtroendet för föreningen är det viktigt att verksamheten och de värderingar som ligger till grund för föreningen är transparent i den meningen att medlemmarna ska ha den information som krävs för att de ska kunna delta genom stämman i styrningen av föreningen och på annat sätt delta i diskussionen om utvecklingen av föreningen och dess verksamheter.

Medlemmarna ska ges ökade möjligheter att framföra sina synpunkter

Genom tillkomsten av ett nytt medlemsregister och tillgången till internet skapas bättre förutsättningar för kontakt mellan medlemmar och mellan medlemmarna och föreningen samt för

nyrekrytering av medlemmar. Den verksamheten ska främjas.

Medlemsregister, webbplats och sociala medier (exempelvis Facebook) är verktyg och kanaler som snabbt blir alltmer betydelsefulla för verksamhet och medlemsrekrytering. Föreningen är inne i en fas där tonvikten nu går allt mer över från tryckt material till elektroniska media. Merparten av föreningens framtida förmåga att nyrekrytera, behålla och informera medlemmar samt att göra detta på ett så bra och kostnadseffektivt sätt som möjligt är direkt beroende av föreningens IT-lösningar, IT-kunskapsnivå och hur snabbt och väl föreningen förmår att följa med i utvecklingen, vidareutveckla eller anskaffa och använda rätt lösningar.

IT-lösningar bör även betraktas som en naturlig del i hela verksamheten och inte som en enskild administrativ kostnadspost. IT- och omvärldsutvecklingen innebär att exempelvis kostnader som tidigare lagts på tryck av marknadsföringsmaterial (trycksaker) istället helt eller delvis läggs på vidareutveckling av föreningens IT-lösningar för att ge samma eller bättre effekt och kunna nå ut till medlemmarna som i allt högre grad har Internet som sin naturliga kommunikationskanal.

En femtedel av medlemmarna har inte tillgång till internet. Även deras rättmätiga krav på information och möjligheter att framföra synpunkter ska tillgodoses.

En låg medlemsavgift ger fler medlemmar

En förutsättning för att föreningen ska kunna vara en civil organisation med folkrörelsekaraktär och därtill kunna växa år från år är att medlemsavgiften upplevs som förhållandevis låg. En låg medlemsavgift ger fler medlemmar. Medlemsavgiften har inte höjts sedan 2001. Den bör om möjligt inte heller förändras under perioden 2015–17. Ett betydande kapital ger möjlighet till detta under förutsättning att verksamheten drivs kostnadseffektivt.

En genomtänkt marknadsplan viktigare än tidigare

Det ställs allt större krav på att föreningen har en väl genomtänkt marknadsplan för rekryteringsarbetet under de kommande tre åren. Konkurrensen på marknaden är hårdare än tidigare. Företag och organisationer konkurrerar allt mer aggressivt om enskilda personers uppmärksamhet och engagemang. Till bilden hör också att medialandskapet har förändrats radikalt under 2000-talet. Det krävs en innovativ hantering som omfattar en kombination av åtgärder som ren marknadsföring till medlemmar och andra, IT, medlemsservice/mervärden, allt med utgångspunkt från de verksamhetsstrategiska målen.

Marknadsplanen ska tas fram med utgångspunkt från de medlemsinriktade strategier som framgår ovan och resultatet av den under 2014 genomförda medlemsundersökningen.

En metod som mäter medlemmarnas inställning till föreningen och redovisar vad medlemmarna önskar för verksamhet tas fram. Vart annat år undersöks medlemmarnas intresse för föreningen och vilka verksamheter som bör prioriteras.

Stöd till Försvarsmakten/Livgardet för rekrytering av soldater

Sedan värnpliktssystemet gjorts vilande och rekryteringen sker på frivillig väg är det av avgörande betydelse för verksamheten med beriden statsceremoniell verksamhet att soldater med intresse för verksamheten kan rekryteras till Försvarsmakten. Det finns till del en koppling mellan häst-/ridintresse och den beridna garnisonstjänsten. Det ligger därför i föreningens intresse att stödja den rekryteringsverksamhet som Försvarsmakten svarar för. 

Hög servicegrad – en förutsättning för en stark organisation

För en förenings trovärdighet är det viktigt att kunna tillgodose medlemmars och andras önskemål, så snart som det är praktiskt möjligt. Synpunkter på att servicenivån inte alltid motsvarar medlemmarnas önskemål framställs med jämna mellanrum. Det bottnar ofta i att det tar tid innan medlemmar får bevis på att de blivit medlemmar. En orsak är att vi har mycket begränsade personalresurser.

Det är en prioriterad uppgift att tillmötesgå önskemål från medlemmar och andra.

Medlemmar och andra som vänder sig till föreningen, antingen per telefon, mejl, Facebook eller brev och som inte kan få svar omedelbart, bör kontaktas inom 48 timmar (undantag helger).

För att förbättra servicegraden krävs att rutinerna i förvaltningen ses över, så att mer tid kan ägnas medlemskontakterna. Genom modern teknik ges förutsättningar för att rationalisera delar av verksamheten. Vid tider av hög belastning till följd av många nya medlemmar, returer från medlemsutskicken och olika medlemsaktiviteter bör extra personal knytas till kansliet. Det sker till viss del redan idag.

Effektivitet i förvaltningen

Förvaltningen av verksamheten ska hela tiden präglas av användningen av sådan teknik som leder till att arbetsinsatsen på detta område kan minska, så att en ökad tid kan användas för service till medlemmarna och rekrytering av nya medlemmar.

Den omställning som pågår till ny teknik kräver ökade utbildningsinsatser.

Insamla medel med förstånd

En uppgift enligt ändamålsparagrafen är att insamla medel. Det sker vid sidan av medlemsavgiften och intäkter från sponsorerna genom testamenten, till minne av, donationer och bidrag från andra stiftelser för bland annat hästar.

Det är viktigt för föreningens profil att inte vara allt för aktiv på dessa områden med hänsyn till att föreningens ekonomi är god. Att däremot peka på möjligheterna att lämna bidrag till föreningen är viktigt i detta sammanhang.

Fördjupa relationen med sponsorerna på deras villkor

Vårt samarbete med ett 20-tal företag är av stor vikt för såväl verksamhetens ekonomi, möjligheterna att rekrytera medlemmar och ge vårt varumärke ett högre värde. Samarbetet med sponsorerna ska utvecklas ytterligare genom att utveckla användningen av internet och samtidigt bevara medlemmarnas integritet.

Klicka här för
datum och marschvägar

Program

1 sep Beriden vaktparad Läs mer
3 sep Beriden vaktparad Läs mer
6 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30
27 sep Stallvisning Läs mer
Start klockan 12:30

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!