Stadgar för Stiftelsen för Den Beridna Högvakten


§ 1 

Denna stiftelse vars namn är ”Stiftelsen För Den Beridna Högvakten” är grundad av Staten, Stockholm Stad och Föreningen för den Beridna Högvakten. 

Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 2 

Stiftelsens ändamål är att äga, förvalta och förnya ett visst hästbestånd samt att i samverkan med militär myndighet ställa detta hästbestånd till förfogande för bestridande av den beridna högvakten i Stockholm. 

Stiftelsen skall härigenom verka för att den beridna högvakten, ett unikt inslag i Stockholmsmiljön ur kulturell och turistbefrämjande synpunkt, kan bevaras.

§ 3 

Stiftelsen skall förvaltas och företrädas av en styrelse, som skall bestå av tre (3) ordinarie ledamöter. Styrelseledamöter utses av stiftarna. 

Styrelsens ledamöter skall vara svenska medborgare.

Styrelsen utser ordförande inom sig. 

Mandattiden för styrelseledamöter skall vara tre (3) år. Ledamot kan omväljas sedan hans mandattid utgått.

§ 4 

Suppleanter för styrelsens ordinarie ledamöter kan utses. Suppleant väljes på samma sätt och på samma tid som ordinarie ledamot.

§ 5 

Styrelsen är beslutsför när tre (3) ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av minst två (2) ledamöter.

§ 6 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som omständigheterna därtill föranleder, dock minst en gång varje år. 

§ 7 

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller dem, som styrelsen därtill utser.

Styrelsen äger förordna ombud att söka, kära och svara å stiftelsens vägnar samt i övrigt utföra stiftelsens talan.

§ 8 

Det skall åligga styrelsen att handha stiftelsens förvaltning och räkenskaper. 

Styrelsen skall årligen fyra månader efter räkenskapsårets utgång avge berättelse över förvaltningen, till vilken skall bifogas in- och utgående balansräkning samt vinst- och förlusträkning för det förflutna räkenskapsåret. 

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av en auktoriserad revisor. Revisorn jämte en suppleant för denne utses för en tid av tre (3) år varje gång av FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer.

§ 10 

Stiftelsen skall anmälas till Länsstyrelsen i Stockholm och stå under dennas tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn av stiftelser.

§ 11 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av stiftelsens styrelse. För giltigt beslut fordras förutom att styrelseledamöterna är därom ense att ändringen godkännes av stiftelsens revisor.

Ändring av stiftelsens ändamål eller av denna paragraf får ej ske utan Kammarkollegiets eller Regeringens godkännande.

Stadgar Stiftelsen för Den Beridna Högvakten
enligt stiftelseurkund, fastställd i november 1986


Klicka här för
datum och marschvägar

Program

3 aug Beriden vaktparad Läs mer
5 aug Beriden vaktparad Läs mer
7 aug Beriden vaktparad Läs mer
10 aug Beriden vaktparad Läs mer
12 aug Beriden vaktparad Läs mer

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!