Stadgar för Föreningen för Den Beridna Högvakten

 Fastställda vid föreningsstämma 17 april 2016

§1 Ändamål

Föreningen för den Beridna Högvakten, grundad 1985, har till ändamål att den beridna högvakten i Stockholm med den beridna musikkåren skall bevaras. Föreningen skall bekosta den beridna högvaktens hästar eller efter sin förmåga bidraga härtill. Föreningen skall sprida kännedom om den beridna högvaktens kulturella och turistfrämjande betydelse. Föreningen är en ideell civil sammanslutning av folkrörelsekaraktär.

§2 Medlemskap

Föreningen är öppen för fysiska och juridiska personer.

Medlemskap erhålles genom inbetalning till föreningen av årsavgift, vars storlek för varje år fastställs av föreningsstämman.

Medlemskapet förnyas genom fortsatt erläggande av årsavgift. För utövande av rösträtt på föreningsstämma eller extra stämma har medlem att visa att årsavgiften erlagts.

§3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra stämma och styrelse.

§ 4 Tidpunkt för föreningsstämma och förutsättning för extra stämma

Föreningsstämma skall hållas årligen senast under april månad.

Extra stämma skall utlysas av styrelsen när denna, revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna gör framställning härom.

§5 Kallelse till stämma

Kallelse till föreningsstämma och extra stämma skall tillställas medlemmarna genom postutdelning minst 14 dagar före stämman. Kallelsen skall också offentliggöras på föreningens hemsida.

Stadgar för Föreningen för den Beridna Högvakten, fastställda på föreningsstämma den 17 april 2016

§6 Stämmans öppnande och dagordning

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den som styrelsen därtill utsett.

Stämmans dagordning skall omfatta följande punkter:

1.Val av ordförande vid stämman

2.Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

3.Upprättande av röstlängd, att verkställas av stämmans ordförande i det fall denne valts utan omröstning, i annat fall av den som öppnat stämman. Röstlängden skall godkännas av stämman och gäller till dess den ändrats av stämman.

4.Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

5.Fastställande av årsberättelse jämte årsredovisning

6.Revisorernas berättelse

7.Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

8.Fastställande av antalet styrelseledamöter

9.Val av styrelseordförande

10.Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

11.Val av två revisorer och en revisorssuppleant

12.Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen

13.Fastställande av årsavgifter för nästkommande kalenderår

14.Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem skriftligen ingivits till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

§7 Beslutsordning vid stämma

Varje medlem äger en röst vid stämma. Föreningsstämma och extra stämma är beslutsför med det antal medlemmar som infunnit sig.

Medlem, som är fysisk person, äger genom skriftlig fullmakt låta sig företrädas på stämman av annan röstberättigad medlem, som är fysisk person. Ombudet äger ej företräda fler än en fullmaktsgivare och sig själv.

Medlem, som är juridisk person, företräds på stämma av behörig ställföreträdare eller ombud. Ställföreträdare eller ombud för medlem, som är juridisk person, äger ej företräda annan medlem än den juridiska personen; dock, om han är röstberättigad medlem, även sig själv.

Medlem, som ej avser att personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud närvara vid föreningsstämma eller extra stämma, äger genom poströstning deltaga i på stämman förekommande val.

Vid poströstning må begagnas endast av styrelsen inför stämman tillhandahållen röstsedel upptagande namnen på samtliga i stadgeenlig ordning nominerade personer, de av valberedningen föreslagna såväl som de av andra medlemmar föreslagna.

Stadgar för Föreningen för den Beridna Högvakten, fastställda på föreningsstämma den 17 april 2016

Poströst med tydlig markering av den röstandes val skall ha inkommit till föreningens kansli senast fyra dagar före stämman.

Röstsedel är giltig även om den ej tillkännager den röstandes mening i alla förekommande val.

Alla val sker öppet, därest ingen medlem begär sluten votering. Alla beslut fattas med absolut majoritet, såvida ej annat är stadgat. Vid lika röstetal gäller att val avgöres genom lottning och övriga ärenden genom ordförandens utslagsröst. Skulle mötesordföranden sakna rösträtt, övergår utslagsrösten till styrelsens ordförande.

§8 Styrelsens säte, ledamöter och mandattid

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm.

Styrelsen består av ordförande samt minst åtta (8) och högst tolv (12) övriga ledamöter.

Ordförande väljs för en tid av ett (1) år och övriga ledamöter för en tid av tre (3) år, varav 1/3 av ledamöterna utses varje år. Omval får ske.

Mandatperioden löper från den föreningsstämma på vilken valet skett till den föreningsstämma som äger rum ett (1), eller i förekommande fall, tre (3) år därefter.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då mer än hälften av styrelsens hela antal ledamöter är närvarande vid styrelsemötet. För alla beslut krävs att mer än hälften av närvarande ledamöter är överens om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam), eller vid telefonsammanträde, eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

§9 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta anledning därtill föreligger. Om minst fyra styrelseledamöter hos ordföranden påkallar styrelsesammanträde, skall sådant äga rum snarast möjligt.

§10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller dem som styrelsen därtill utser.

§11 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer, varav en auktoriserad, utsedda av ordinarie föreningsstämma.

Stadgar för Föreningen för den Beridna Högvakten, fastställda på föreningsstämma den 17 april 2016

§12 Räkenskapsår

Föreningen har kalenderåret som räkenskapsår.

§13 Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Ledamöterna väljes av ordinarie föreningsstämma för perioden till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Medlem må senast fyra veckor före stämma, vid vilken val förekommer, inlämna förslag till kandidater för de befattningar till vilka val skall ske.

Valberedningen tillkännager inför stämman de namnförslag som inkommit samt valberedningens eget förslag.

Alla föreslagna kandidater skall ha godtagit nomineringen.

§14 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras genom enhälligt beslut på ordinarie föreningsstämma. För stadgeändring erfordras eljest två tredjedels majoritet på två föreningsstämmor med minst en månads mellanrum och varav minst en ordinarie. Kallelse till den senare stämman får ej utfärdas förrän den första stämman hållits.

§15 Föreningens upplösning

Vid beslut om föreningens upplösning och likvidation skall utses högst tre likvidatorer, vilka till föreningsstämma skall avlämna redovisning för sin förvaltning. När likvidationen är avslutad och likvidatorernas redovisning framlagd, skall föreningen anses upplöst, Föreningens tillgängliga medel skall då överlämnas till den som äger och vårdar den beridna högvaktens hästar.

Klicka här för
datum och marschvägar

Program

3 aug Beriden vaktparad Läs mer
5 aug Beriden vaktparad Läs mer
7 aug Beriden vaktparad Läs mer
10 aug Beriden vaktparad Läs mer
12 aug Beriden vaktparad Läs mer

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!