Föreningen för den Beridna Högvakten

PROTOKOLL fört vid 2016 års Föreningsstämma

söndagen den 17 april 2016 på Grand Hôtel i Stockholm


Styrelsens ordförande, Cecilia Schelin Seidegård, hälsar stämmodeltagarna välkomna till årets stämma och förklarar denna öppnad. Ordföranden framhåller också att årets stämma är historisk genom att det är första gången det sker en direktutsändning på webben, så att alla - oavsett var man bor – kan ta del av stämman. De som tar del av stämman genom webben hälsas hjärtligt välkomna.


1. Val av ordförande för stämman

Stämman väljer, utan omröstning, den sittande: föreningens ordförande Cecilia Schelin Seidegård. 

Ordföranden meddelar att styrelsen utsett Ann-Catherine Sandell att föra protokollet vid stämman.


2. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Stämman föreslår och väljer Christina Arosenius och Ulf Ling-Vannerus.


3. Upprättande av röstlängd. Genomförs av stämmans ordförande om denne valts utan

omröstning

Enligt praxis ska alla närvarande anteckna sig på en lista vid ankomsten. Ordföranden uppger att det kommit in 156 poströster. Det har i enlighet med § 13 i stadgarna lämnats in förslag på kandidater till befattningar i styrelsen i god tid senast fyra veckor före stämman av medlemmar. Dessa förslag har inte tagits med i kallelsen till stämman innebärande att de som lämnat poströster inte haft möjlighet att ta ställning till förslagen. Det har därför beslutats att poströsterna ska betraktas som ogiltiga.

Stämman godkänner att närvarolistan utgör underlag för röstlängden.


4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Jämlikt stadgarna § 5 ska kallelse till föreningsstämma tillställas medlemmarna genom postutdelning minst 14 dagar före stämman. Kallelsen ska också offentliggöras på föreningens hemsida. Det antecknas dels att kallelsen legat ute på hemsidan en längre tid, dels att kallelsen var införd i föreningens tidning som utkom under hösten. Dessutom har kallelsen gått ut per brev till samtliga medlemmar i samband med utskick av senaste medlemstidningen mer än 14 dagar före dagens stämma.

Stämman fastställer att stämman sålunda är stadgeenligt utlyst.


5. Fastställande av årsberättelse jämte årsredovisning

Förvaltningsberättelse med årsredovisning delades ut till de närvarande vid ankomsten. Av kallelsen till stämman framgår att den kunnat rekvireras i förväg från kansliet.

Olof Karlander lämnar sammanfattning över året som gått. Han informerar bl.a. om 30-årsjubiléet, hästläget, medlemmar, finansiell ställning och viktiga händelser.

Veterinär Lena Brask, ansvarig för hästarna på Kavallerikasern, redogör kort för hästarnas hälsotillstånd, som bedöms som gott.

Stämman beslutar att fastställa Förvaltningsberättelse jämte årsredovisning för räkenskapsåret 2015.


6. Revisorernas berättelse

Per Gustafsson, som tillsammans med Åsa Malmborg är föreningens revisorer, redogör kortfattat för innehållet i revisionsberättelsen, som är indelad i två delar: Rapport om årsredovisningen och Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och kanslichefen för räkenskapsåret.


7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.


8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens sammankallande, Maria Rankka, läser upp stadgarna § 8 att styrelsen ska bestå av ordföranden samt minst sex och högst åtta övriga ledamöter. Suppleanter för ordinarie styrelseledamöter kan utses.

Stämman beslutar på förslag av valberedningen att styrelsen ska bestå av oförändrat antal, åtta ledamöter med fem suppleanter.

Valberedningen består, förutom av Maria Rankka av Håkan Hedlund och Karin Mäntymäki.


9. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval.

Stämman väljer om Cecilia Schelin Seidegård till föreningens ordförande.


10. Val av övriga ledamöter och suppleanter

Mandatperioden för styrelseledamöter är två år och för suppleanter ett år. Det noteras att mandattiden för suppleanter, vilket inte framgår av stadgarna, beslutades på föreningsstämman år 2004.

Mertil Melin har under 2015 avgått som hovstallmästare och också avgått som styrelseledamot i föreningen. Till hans efterträdare på posten som hovstallmästare har utsetts Ulf Gunnehed.

Valberedningen föreslår fyllnadsval för tiden 2016 -2017 av Ulf Gunnehed.

Karin Mattsson Weijber, suppleant, har avböjt omval.

Mandatperioden utgår, förutom för styrelsesuppleanter, för Karl Engelbrektson, Jan Lindman, Remy Nilson och Sophie Palmgren Paulsson. Valberedningen föreslår omval av de namngivna och av suppleanterna Olof Karlander, Karin Krönmark, Sven Christer Nilsson och Bo Slättsjö.

Valberedningen föreslår nyval av Carin Götblad som suppleant. Carin Götblad presenterar sig.

Förslag har inkommit till val av Eva Foyer, som uppger sig kandidera till post som suppleant, och Lars Hultén, som kandiderar som ledamot.

Eva Foyer presenterar sig.

Lars Hultén presenterar sig.

Ordföranden ber stämman att svara med ett tydligt ja för envar av dem de vill rösta på av de föreslagna personerna, som hon läser upp en i taget.

Stämman beslutar att välja om Karl Engelbrektson, Jan Lindman, Remy Nilson och Sophie Palmgren Paulsson för åren 2016 – 2018 som ledamöter, väljer Ulf Gunnehed som ledamot för 2016-2017, väljer Carin Götblad, Olof Karlander, Karin Krönmark, Sven Christer Nilsson och Bo Slättsjö som suppleanter för 2016 -2018.

Det noteras att ledamöterna Margareta Wallenius-Kleberg och Johanna Unghanse är valda fram till 2017.


11. Val av två revisorer

Fyllnadsval ska ske av revisorssuppleanten för tiden 2016 – 2017.

Stämman beslutar att välja Karolina Westberg.


12. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen

Valberedningen består av tradition av tre ledamöter: en från Försvarsmakten, en från Stockholms stad och en från näringslivet.

Stämman beslutar att välja om Maria Rankka och utser henne till sammankallande samt väljer om Håkan Hedlund och Karin Mäntymäki.


13. Fastställande av årsavgifter för nästkommande kalenderår

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter. Avgifterna är således för ett år: enskild medlem 200 kr, familj 300 kr, ungdom 100 kr samt guldmedlem 2 000 kr, guldfamilj 3 000 kr samt guldungdom 750 kr.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.


14. Fastställande av stadgeändring

Vid förra årets stämma föreslog styrelsen ändring av stadgarna § 8 innebärande att suppleanter inte längre ska finnas utan att samtliga ska vara fullvärdiga ledamöter. Vidare att mandattiden för ledamöter ska vara tre år. Stämman beslutade då – dock inte enhälligt - att anta förslaget.

Enligt § 14 i stadgarna kan dessa ändras genom enhälligt beslut på ordinarie föreningsstämma. För stadgeändring erfordras eljest två tredjedels majoritet på två föreningsstämmor med minst en månads mellanrum.

Stämman beslutar nu gott och väl med två tredjedels majoritet att bekräfta föregående års beslut om stadgeändring, vilket därmed blir gällande från 2017 innebärande att nu genomförda val gäller fram till föreningsstämman 2017.

§ 8 lyder därmed som följer:

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm.

Styrelsen består av ordföranden samt minst åtta (8) och högst tolv (12) övriga ledamöter.

Ordföranden väljs för en tid av ett (1) år och övriga ledamöter för en tid av tre (3) år, varav 1/3 av ledamöterna utses varje år. Omval får ske.

Mandatperioden löper från den föreningsstämma på vilken valet skett till den föreningsstämma som äger rum ett (1), eller i förekommande fall, tre (3) år därefter.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då mer än hälften av styrelsens hela antal ledamöter är närvarande vid styrelsemötet. För alla beslut krävs att mer än hälften av närvarande ledamöter är överens om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam), eller vid telefonsammanträde, eller med hjälp av annan teknisk utrustning.


15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem skriftligen ingivits till styrelsen senast fyra veckor före stämman

Det har ingivits tre motioner till styrelsen, en av Helena Håkansson och två av Ellen Hammer. Motionerna har inkommit i laga tid. Styrelsen har lämnat skriftliga yttranden till varje motion.

Såväl motionerna som yttrandena fanns tillgängliga för stämmodeltagarna vid ankomsten. Helena Håkansson är inte närvarande. Ellen Hammer och Olof Karlander, i egenskap av företrädare för styrelsen, får var och en två minuter att föredra varje motion respektive avge styrelsens svar.

Till motionerna 2 och 3 var bifogade bilder utvisande eventuella skador på hästar, särskilda typer av hovbeslag etc. Bilderna förklaras av veterinär Lena Brask och hovslagare Mats Holmstedt.

Efter det att stämmodeltagarna givits tillfälle att yttra sig beslutar stämman att motionerna anses besvarade genom styrelsens yttranden.

Därmed är de stadgeenliga ärendena genomgångna.


Avtackningar

Ordföranden tackar av Karin Mattsson Weijber för värdefulla insatser i styrelsen och överlämnar med varm hand en tavla och Susann Silverstolpes praktverk ”Silvergåvor från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet”.


Utdelning av stipendier:

Styrelsen har under året beslutat att utlysa resestipendier. Det finns två personer nominerade och Olof Karlander föredrar motiveringarna. Styrelsen har beslutat att tilldela 1.serganterna Andreas Blomqvist och Andreas Ekelund var sitt stipendium á 10 000 kr för studieresa till Tyskland.

Stipendierna och Silverstolpes bok överlämnas till stipendiaterna av ordföranden med en hjärtlig gratulation och lycka till.

Stämman avslutas.

________________________ ________________________

Cecilia Schelin Seidegård Ann-Catherine Sandell

ordförande sekreterare

Justeras:

________________________ ________________________

Christina Arosenius Ulf Ling-Vannerus

Efter stämman höll Generalmajor Karl Engelbrektson ett uppskattat anförande om ”Försvarsmakten och Beridna Högvakten: en skarp relation”.

Ordföranden framförde ett stort tack och överlämnade Silverstolpes bok.

Klicka här för
datum och marschvägar

Program

3 aug Beriden vaktparad Läs mer
5 aug Beriden vaktparad Läs mer
7 aug Beriden vaktparad Läs mer
10 aug Beriden vaktparad Läs mer
12 aug Beriden vaktparad Läs mer

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 
 

Arbeta i beriden tjänst vid LivbataljonenFoto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Som beriden högvaktssoldat arbetar du för Livbataljonen, vilket är Sveriges enda bataljon som är förlagd i centrala Stockholm. Bataljonen har två huvuduppgifter: ceremoniella uppdrag samt skydd av Sveriges försvarsmaktsledning, regering och riksdag – så kallad högvakt. I den statsceremoniella verksamheten ingår att genomföra beriden vaktparad, bevaka både Stockholms- och Drottningholms slott samt medverka vid korteger och hedersvakter vid utländska besök.

Hälften av din arbetstid som beriden högvakt går åt till att öva och genomföra den statsceremoniella tjänsten, vilket också innebär att du tar hand om hästskötseln. Resten av tiden används för att öva med din enhet och förbättra dina personliga färdigheter som skyttesoldat.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida >>


PRAO och praktik

Önskar du göra PRAO inom Försvarsmakten kontaktar du Personalavdelningen (G1) på Livgardet (08-584 540 00, exp-lg@mil.se). Du som inom ramen för din gymnasieutbildning (eller motsvarande) ska genomföra praktik kontaktar du din skola. Skolan vänder sig sedan till Personalavdelningen (G1) på Livgardet.

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!